Ambassadors

Advertisements

Six Steps

Intro

Go keteka letšatši la Polelo ya Gae ya lefase ya UNESCO ka di 21 tša Feberware 2017, re go laletša go tšea karolo mo phadišanong ye ya lethabo!

Letšatši la Polelo ya Gae le hlomilwe go bega le go keteka mehutahuta ya setho le dipolelo tšeo di fapafapanego mo lefaseng ka bophara. Re tiišetša dipolelo tša setšo tša merafe ya lefase le go boloka tšeo di okametšwego ke kotsi ya go hwa.

Tlhohlo ya gago: Ikopanye mo mokgatlong wo gomme o tšee karolo ka go bopa “meme” ye mpsha mo polelong ya gago ya gae, o e tlaleletše ka “hashtag” gomme o e abelane le batho ba bangwe mo lefaseng.