Intro

Go keteka letšatši la Polelo ya Gae ya lefase ya UNESCO ka di 21 tša Feberware 2017, re go laletša go tšea karolo mo phadišanong ye ya lethabo!

Letšatši la Polelo ya Gae le hlomilwe go bega le go keteka mehutahuta ya setho le dipolelo tšeo di fapafapanego mo lefaseng ka bophara. Re tiišetša dipolelo tša setšo tša merafe ya lefase le go boloka tšeo di okametšwego ke kotsi ya go hwa.

Tlhohlo ya gago: Ikopanye mo mokgatlong wo gomme o tšee karolo ka go bopa “meme” ye mpsha mo polelong ya gago ya gae, o e tlaleletše ka “hashtag” gomme o e abelane le batho ba bangwe mo lefaseng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s