Go tšea karolo:

Kgato ya pele – kgetha seswantšho

O ka kgetha seswantšho seo o nyakago go se šomiša. O ka šomiša dinepe tšeo ba rego ke di “stock photo” tšeo di šomišwago gantšhi ke batho go bopa di “memes” goba o ka kgetha senepe sa gago. Go na le diwepesaete tša di “meme” mo inthanete tša go na le dinepe. O ka šomiša MemeGen goba Memegenerator. Ga bjalo re hloma letlakala le lengwe leo le nago le lenanego la diwepesaete tšeo di šomišwago ke ba bangwe ka bophara.

Kgato ya bobedi – tsentšha mantšu (text)

Ka go šomiša “meme-creating platform” ka ntle le tefo goba mananego (software) a mangwe ao o ikgethetšego ona, kgetha mathoko a ka godimo le a ka tlase ga senepe. Mantšu ao e ka ba a go segiša batho goba a go ba fa megopolo. Re le hlohleletša go bopa di “meme” tšeo di bolelago ka polokelo ya dipolelo goba ka go di phediša gape.

Kgato ya boraro – Go boloka le go laiša (save and upload) “meme” ya gago

Boloka seswantšho o se laiše mo kgorong ya kgwerano ya diphatlalatši (social media) yeo o e ratago go swana le Instagram, Twitter goba Facebook.

Kgato ya bone – tlaleletša ka di “hashtag”

  • Tsentšha hashtag #MemeML
  • Tlaleletša ka hashtag ya polelo (mohlala: #SesothosaLeboa)

Hlokomela: Go tšwetša pele mehutahuta ya dipolelo ka mokgwa wa mo inthanete (online) seo se ra gore o tlo kgona go bolela ka polelo ye nngwe le ye nngwe yeo o kgethago go bolela ka yona. Ga go bohlokwa go thuša bao ba sa kgonego go bolela polelo yeo ka thušo ya eletroniki. Eupša ge o nyaka go thuša batho bohle ka kakaretšo o na le kgetho ya go ba fa phetolo ya mantšu ao ba nago le bothata go a fetolela mo Sepeding.

Kgato ya bohlano – Ikopanye le tlhohlo

  • Nyaka ba bangwe bao ba abelanego di “meme” tša bona ka #MemeML hashtag mo Instagram, Twitter goba Facebook o phare dipataka, o abelane (share) goba o dire retweet goba re-post.
  • Nyaka hashtag ya polelo ya gago. Latela ba bangwe gomme o bope di “meme” ka polelo ya gago ya gae (mohlala: #SesothosaLeboa).
  • Kgonthišiša gore o kgwathe (tag) motho yo mongwe o mo hlohle go bopa “meme” ya gagwe. Kopana le ba bangwe o keteke mehutahuta ya dipolelo le bona.

Kgato ya botshelela – O ipshine!

Ikopanye le baemedi ba rena.

Baemedi goba baboledi ba dipolelo tša elektroniki bao ba tlogo tšea karolo mo Tlhohlong ya Polelo ya Gae, ba go laletša go dira bjalo.